Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) dalej specustawy

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że organ zgromadził wymagane prawem dokumenty w sprawie prowadzonej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Giulio Parolari - Dyrektor Kontraktu S5 Nowe Marzy-Dworzysko reprezentującego Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Cześć 1 –Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do Węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km”.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 3497419), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP: Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gminy Dragacz oraz Gminy Świecie, a także w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 61 ust.1 oraz art. 90 ust. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) została przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Regionalny Dyrektor Ochrona Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2017 r. znak: WOO.4242.222.2016.KŚ.8, uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Znak sprawy:  WIR.V.7820.66.2016.AW