Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 86/2017 o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec - Grudziądz”, odcinki: od słupa nr NW3 (włączenie) do słupa nr NW11 (włączenie); od słupa nr NW12 (włączenie) do słupa nr NW17 (włączenie); od słupa nr NW18 (włączenie) do słupa nr SO10 (włączenie); od słupa nr SO11 (włączenie) do słupa nr SO19 (włączenie); od słupa nr SO22 (włączenie) do słupa nr SO26 (włączenie), realizowanych na działkach o nr ew.: 30/6, 17208 obręb 0003 Dąbrowa Wielka; 17230, 17156, 291/1, 17130/8, 17103, 17078/1, 77/1, 17078/2, 17055/1, 17033 obręb 0009 Leszyce, gm. Nowa Wieś Wielka; 17029, 17061, 17090, 17115, 17145/5, 17146/7, 17147/2, 553, 17147/1 obręb 0004 Przyłubie; 17176/2, 17177/2, 17178/1, 17179/1, 17180/1, 17208/4, 135, 17208/2, 17209/2, 17210/2, 17211, 17232/14, 17234/5, 17, 269, 12092/2, 12088/1, 6, 12084/1 obręb 0005 Wypaleniska; 12084/3 obręb 0002 Makowiska, gm. Solec Kujawski.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.6.2017.AP