Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Osaka właściciela Pracowni Inwestproj, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 18/2017 z dnia 18 maja 2017 r., znak: WIR.II.746.1.12.2017.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla realizacji dla zadania inwestycyjnego nr 11330 pn. „Budowa garnizonowego ośrodka szkolenia sportowego dla potrzeb jednostki i instytucji wojskowych Garnizonu Bydgoszcz”, na terenie części działki nr ew. 13, 18 oraz 21 obręb 0123 Miasto Bydgoszcz, przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy, w zakresie zmiany dopuszczalnej wysokości budynku.
 Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek b, X piętro, pok. 104 w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8:00 – 15:00, a także uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-97.

 

Znak sprawy:
WIR.II.746.1.36.2017.AK


Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju