Obwieszczenie z dnia 24 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.


 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika p. Waldemara Więckowskiego, w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji Nakło - Kotłownia pomiędzy odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Goreń 4 a odłącznikiem 4/2465 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (przęsło 26-27) w miejscowości Gorzeń, gm. Nakło nad Notecią (skrzyżowanie nr NE18), na działce nr 3222 obręb 0003 Gorzeń,

w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina” w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii niskiego i średniego napięcia).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00
w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

WIR.I.7840.7.7.2017.HK(Z)