Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony w dniach:  11 lipca 2017 r. i 11 sierpnia 2017 r.    Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tadeusza Rogóża  – przedstawiciela konsorcjum firm POLAQUA Sp. z o.o. i DRAGOS S.A.  Dragados S.A. Avda, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego z podziałem na 4 części: część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” prowadzona jest ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz informuję, że pełnomocnik Inwestora  pismem z dnia 21 sierpnia 2017 r. przedłożył skorygowany i ujednolicony raport
o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko, opracowany w lipcu 2017 r..
Organem administracji właściwym do:
 wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
 wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Kujawsko-Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy;
 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Jednocześnie zawiadamiam, że:
 niezbędna zmieniona dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro,
tel. 52 349-76-61), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 8.00-14.00;
 uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 24 sierpnia 2017 r. do 23 września 2017 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
 uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
 uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);
 złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Znak sprawy:WIR.V.7820.62.2016.MT