Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie Nr 57/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak:ZDP.11.5444.57.2015;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 60/TZ/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r., znak: ZKPPT.7637.137.2015;
  • Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.31.1.15.TZ;
  • Burmistrza Mogilna z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: WGS.6730.54.2015;
  • Starostę Mogileńskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r., znak: AB.6730.3.2015,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowo - napowietrznej SN 15 kV relacji GPZ Mogilno-linia Trzemeszno – skrzyżowanie projektowanej linii kablowej z torem kolejowym na dz. nr 1263/26, obręb Mogilno 1, miasto Mogilno.
Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2014.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
I Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju