Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Ewy Rucińskiej- właściciela Biura Usług Projektowych „Rewax”-Ewa Rucińska występująca z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., dnia 22 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 27/2017, znak: WIR.II.746.1.18.2017.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającej obiekty zlokalizowane w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota oraz w miejscowości Zamość, gmina Szubin, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 207/1 i 208 obręb Zamość, gmina Szubin.