Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 7 kwietnia 2015 r., znak: MZD.EUI2.6733.12.2015;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 54/TZ/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.131.2015;
  • Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: WAiB.6733.54.2.3.2015 DK
  • Starostę Toruńskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: ABA.673.5.2015.LK;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia DN250 MOP 8,4MPa na odcinkach przebiegających przez grunty wsi Lipniczki, gmina Łysomice oraz miasta Toruń na odcinku od granicy z gminą Łysomice do ul. Ukośnej w Toruniu, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 67 obr. 0005 Lipniczki, gmina Łysomice, dz. nr 44 obr. 0041, dz. nr 55, 56, 57, 58, 60 obr. 0042 oraz dz. nr 4 obr. 0046, miasto Toruń.

Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2015.EG

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania
Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju