Obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r

          OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  20 września 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,


że dnia 20 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski, po rozpatrzeniu wniosku spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, wydał decyzję znak: WIR.II.746.1.28.2018.EP, umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV w celu zasilenia 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 3/4, obręb 0120 Miasto Bydgoszcz. 


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastrukturyi Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), pokój 104 na X piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 7.00 do 15.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-96.


Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).


Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 K.p.a.).


Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2018.EP


 Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa