Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  20  stycznia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony dnia 5 września 2016 r., dnia 12 września 2016r., dnia 23 września 2016 r., 3 października 2016 r., dnia 24 października 2016 r. oraz dnia 18 listopada 2016 r., złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Weretelnika – Dyrektor Kontraktu S5 Białe Błota - Szubin reprezentującego Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego z podziałem na 4 części: część 3 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km.” przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Organem administracji właściwym do:
-    wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
-    wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Kujawsko-Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy;
-    wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Jednocześnie zawiadamiam, że:
-    niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-74-14), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 8.00-14.00;
-    uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 23 stycznia 2017 r. do  22 lutego 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
-    uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
-    uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);
-    złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

WIR.V.7820.63.2016.JB