Obwieszczenie z dnia 2 października 2018 r

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2018 r.
    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 10/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r., znak: WIR.II.746.1.94.2015.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku warsztatowego nr 35 na warsztat remontu pojazdów oraz modernizacja stanowisk remontowych na działce nr 3/91 obręb 0122 Bydgoszcz, przy ul. Zaświat 2/Powstańców Warszawy w Bydgoszczy, stanowiącej teren kompleksu wojskowego 1162.


W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze  zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 104 w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.


Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonanepo upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jednocześnie informuje się, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.


Znak sprawy:
WIR.II.746.1.32.2018.AK


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa