Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WZN 356/2015 z dnia 30 marca 2015 r., znak: WUOZ.DB.UAB.5151.214.2014.ACHB;
  • Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2015 r., znak: RGK.7012.1.2015;
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.3.2015;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 48/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.81.2015;
  • Starostę Bydgoskiego z dnia 25 marca 2015 r., znak: WB.673.30.2015;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0002154_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym na działce nr ew. 737/16 obręb 0001 Solec Kujawski, miasto Solec Kujawski, powiat bydgoski, realizowanej w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”.

Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2015.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju