Obwieszczenie z dnia 16 maja 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2018 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika pana Grzegorza Wojnowskiego, w sprawie wydania pozwolenia na budowę pn.:
1.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV ozn. Malankowo 2 221040200N AFL-6 25 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 141-142) w miejscowości Malankowo, gmina Lisewo (skrzyżowanie nr 38);
2.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 2-0152-02 ST Chrusty 2 obw. 200 AL25
w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 146-147) w miejscowościach Chrusty i Malankowo, gmina Lisewo (skrzyżowanie nr 39);
3.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Lisewo – Rządz 221030000N AFL-6 50 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 152-153) w miejscowości Płąchawy, gmina Płużnica (skrzyżowanie nr 40);
4.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Wąbrzeźno – Mgowo 21710000N AFL-6 70 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 160-161) w miejscowości Błędowo, gmina Płużnica (skrzyżowanie nr 41);
5.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV ozn. Goryń 3 Wieś 217172700N
AFL-6 25 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 163-164) w miejscowości Błędowo, gmina Płużnica (skrzyżowanie nr 42);
6.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Wąbrzeźno – Mgowo 217170000N AFL-6 70 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 170-171) w miejscowości Wiewiórki, gmina Płużnica (skrzyżowanie nr 43);
7.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. Wiewiórki 8 217173600N AFL-6 35 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 172-173) w miejscowości Wiewiórki, gmina Płużnica (skrzyżowanie nr 44)
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej” (linii niskiego i średniego napięcia),realizowane na działkach o nr ew.: 43, 60/2, 12/1, 12/2, 25 obręb 0012 Malankowo; 29/1, 29/2 obręb 0003 Chrusty, gm. Lisewo; 139/174 obręb 0010 Płąchawy; 203/7, 208/2, 208/3, 273 obręb 0003 Błędowo; 104, 111, 112, 113 obręb 0015 Wiewiórki, gm. Płużnica.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Lisewo, Urzędu Gminy Płużnica oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.6.2018.AP