Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 15 lutego 2017 r. na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna decyzji Nr 20/2017
o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej obejmującej budowę dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w zakresie od słupa nr 32 (bez słupa nr 32) do słupa nr 85 (bez słupa nr 85) w ramach zadania „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz”, na działkach o nr ew.: 116/10, 104/1, 101, 22473, 95, 93/1, 92, 84/3, 85, 84/1, 66/22, 59/1, 19/1, 13/2, 11/2, 10/2, 9/2, 25/1, 8/2, 156, 28, 29 obręb 0014 Strzelewo; nr 134, 135, 142, 18/8, 19/2, 20/3 obręb 0018 Ugoda; nr 17, 16 obręb 0024 Teresin; nr 571/2, 570, 569, 568/1, 567 obręb 0016 Ślesin; nr 40/2, 39, 38/2, 38/1, 37, 36, 35, 34/4, 33, 47/5, 47/3, 47/1, 44/2, 41/2 obręb 0004 Gumnowice; nr 110/1, 171/2, 171/1, 177/1,  159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 196, 197, 198/2, 201, 200 obręb 0015 Suchary; nr 101, 100, 99, 98, 129, 110/1, 97, 109, 108, 128, 107, 106, 105, 104, 120/2, 102/2 158/4, 157/2, 157/1, 161, 154/3 obręb 0006 Karnówko; nr 135/4, 135/2, 96/1, 101/2, 128/5, 127, 115/1, 115/2, 1/2, 85 obręb 0005 Karnowo; nr 27 obręb 0010 Modrakowo; nr 156, 163, 170/1, 153, 162, 123, 116, 115, 121, 120, 133, 134/4, 118, 135/1, 111, 110, 72/2, 71/1,  91/8, 42/4, 41/2, 41/1, 40, 39/2, 39/1, 38 obręb 0008 Małocin.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.16.5.2016.EK