Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2018 rOBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 13 lipca 2018 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie
decyzji Nr 72/2018 o pozwoleniu na rozbiórkę


obejmującej:
„Demontaż (rozbiórkę) istniejącej linii napowietrznej 220 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo na odcinku od słupa nr 63 (bez słupa nr 63) do słupa nr 75 (bez słupa nr 75), w ramach zadania: Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo”, na działkach o nr ew.: 105, 104, 113, 114, 116, 117, 118, 119/2, 121, 120/2 – obręb 0004 Głażewo; 26/2, 26/1, 27/2, 27/1, 28, 29, 35/2, 36/1, 38/2, 37/4, 24/4, 23/2, 21/3, 21/4, 22/1, 79/1, 96/1, 96/2, 156/10, 156/19, 147/2, 152/1, 152/2, 152/3, 189/5, 146/5, 189/4, 144/2, 143/1, 133/1, 132/1, 122/1, 170/1, 181/1, 180/1, 171/1 – obręb 0006 Grzybno, gmina Unisław.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
WIR.I.7841.7.1.2018.MJ/HK (D)