Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika pana Stanisława Rycko, w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego:

1.    skrzyżowanie nr EN1 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Kraczki 5 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 118-119) w miejscowości Kraczki na działkach o nr ew.: 5/4, 6/6 obręb 0007 Kraczki, gm. Sadki;
2.    skrzyżowanie nr EN2 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV obwód 200 zasilany ze stacji transformatorowej Kraczki 4 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 116-117) w miejscowości Kraczki na działce o nr ew. 8/10 obręb 0007 Kraczki, gm. Sadki;
3.    skrzyżowanie nr EN3 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odcinek pomiędzy odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Kraczki 4, a odgałęzieniem Neumanowo na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 116-117) w miejscowości Kraczki na działkach o nr ew.: 34/4, 36 obręb 0007 Kraczki, gm. Sadki;
4.    skrzyżowanie nr EN4 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odcinek pomiędzy odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej
Kraczki 7, a odgałęzieniem Radzicz 4 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 109-110) w miejscowości Radzicz na działce o nr ew. 167/1 obręb 0012 Radzicz, gm. Sadki;
5.    skrzyżowanie nr EN5 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV obwód 100 zasilany ze stacji transformatorowej Radzicz 2 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 105-106) w miejscowości Radzicz na działkach o nr ew.: 221/3, 322 obręb 0012 Radzicz;
3 obręb 0013 Sadki, gm. Sadki;
6.    skrzyżowanie nr EN7 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odcinek pomiędzy odgałęzieniem 4/40, a odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Dębowo 5 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 94-95) w miejscowości Dębowo na działce o nr ew. 168 obręb 0005 Dębowo, gm. Sadki;
7.    skrzyżowanie nr EN8 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Dębowo 9 na linię
kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 92-93) w miejscowości Dębowo na działkach o nr ew.: 94, 198/2 obręb 0005 Dębowo, gm. Sadki;
8.    skrzyżowanie nr EN9 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Dębowo 4 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 91-92) w miejscowości Dębowo na działce o nr ew. 98/3 obręb 0005 Dębowo, gm. Sadki;

w związku z realizacją inwestycji „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii niskiego i średniego napięcia).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A), II piętro, pokój 203, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy w Sadkach oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.2.2017.AP