Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23  j.t. ze  zm.) oraz  art. 7  ust. 1 pkt 3  w  związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Stanisława Rycko, w sprawie wydania pozwolenia na:
1.   Przebudowę istniejącej linii napowietrznej15 kV relacji Osowa Góra – Strzelewo, odcinek pomiędzy odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Anielin PGR a Kazin i odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Anielin PGR na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400  kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło nr 46-47), na działce nr 18/8 obręb 0018 Ugoda i nr 29 obręb 0014 Strzelewo, gm. Sicienko (skrzyżowanie nr BE1 i BE2).
2.   Przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji Osowa Góra – Strzelewo, pomiędzy odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Strzelewo 1 a Minikowo 2, 3, 4 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400  kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło nr 38 - 39), na działce  nr 17/2, 18/1, 19/1 obręb 0014 Strzelewo, gm. Sicienko (skrzyżowanie nr BE4).
3.   Przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Szubin - Kruszyn, odgałęzienie w kierunku miejscowości Łochowo na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400  kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło nr 12 – 13), na działce  nr 122-LP, 731/2, 165/1-LP obręb 0001 Białe Błota, gm. Białe Błota (skrzyżowanie nr BE5).
4.   Przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Przyłęki – Białe Błota na odcinku  od odł. 1/705 do słupa Pgo-12/6 z rozłącznikiem nr 1/57 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400  kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło nr 6-7), na działce  nr 161/1-LP, 745/1, 117/4-LP, 583/57, 583/59, 583/21, 583/7, 583/14, 583/6, 583/15, 583/4, 2111 obręb 0001 Białe Błota, gm. Białe Błota (skrzyżowanie nr BE6),

w związku z realizacją inwestycji – Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz”.


Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,  ul.  Jagiellońska 3 (budynek A), II piętro, pokój 203, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w  terminie  7  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia  niniejszego  obwieszczenia  na   stronie
internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy w Białych Błotach, Urzędu Gminy Sicienko oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.3.2017.EK