Obwieszczenie z dnia 14 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 marca 2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy  reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Gusta – Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa z rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego oraz ulicy Kruszwickiej i ronda Poznańskiego w Bydgoszczy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki powstałe po podziale geodezyjnym, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.

Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz

1.    Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:
1/1, 4/1, 25/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/3, 11/1 – obręb 62,
83, 108, 109, 84 – obręb 63,
94, 95/1, 103/1, 123, 124, 132 – obręb 77,
28/1 – obręb 78,
24, 28, 89, 91/4, 93, 144, 147, 148, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 92, 139, 143, 145, 149, 160/1, 163/1, 164/1, 23, 88, 140, 150/1  – obręb 79,
42, 36, 38, 40, 45  – obręb 82,
133, 15/1, 17, 19/1, 20/3, 21, 22/5, 23, 25/1, 27, 31/3, 88/8, 91, 104/7, 107/1, 108/3, 118, 119, 120/2, 132, 134, 135, 1 – obręb 83,
78/2, 78/4, 79 – obręb 84,
185/10, 185/11, 186/5, 186/7, 189, 186/3, 187, 184/8 – obręb 85,
68/1, 68/2, 69, 70, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/3, 75/12, 76/5, 76/9, 76/10, 76/13, 77/1, 77/5, 77/6, 79, 132, 143, 146 – obręb 96.

2.    Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
5 (5/1), 10 (10/1),– obręb 62,
25/1 (25/4) – obręb 78,
15/2 (15/3), 16/1 (16/4), 16/2 (16/5), 18/2 (18/3), 28/2 (28/3) – obręb 83,
78/1 (78/2) - obręb 96.

3.    Działki dla których ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji (związane z obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, oraz przebudowy dróg i zjazdów):
86, 87, 88, 101, 96 – obręb 63,
22/3, 88/1, 96/3 – obręb 77,
28/4  – obręb 78,
94/1, 160/2, 163/2, 164/2 – obręb 79,
24/1, 82/4, 82/7, 84/1, 86, 101/1, 115/4 – obręb 82,
31/1, 33, 75, 89, 90, 93/1, 120/1, 121, 122, 125, 126, 127, 128/2, 88/7 – obręb 83,
34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 112, 113, 114, 115, 116, 128, 129, 136, 137 – obręb 84,
161/1, 185/12, 188 – obręb 85,
16/1, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29/6, 46/2, 66/1, 67/5, 67/9, 67/13, 67/17, 144/4 – obręb 96.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 349 7661), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: oraz na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.

Znak sprawy:  WIR.V.7820.8.2017.MT

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Iwona Gilewicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa