Obwieszczenie z dnia 13 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 marca 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.),

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że organ zgromadził wymagane prawem dokumenty w sprawie prowadzonej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Janiszewskiego reprezentującego Transprojekt Gdański Sp. z o.o., w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo (bez węzła) – granica województwa o długości około 25,1 km”.
Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 3497403), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Miejskiego w Żninie, Urzędu Gminy w Gąsawie, Urzędu Gminy Rogowo, a także w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 89 oraz art. 90 ust. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) została przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Regionalny Dyrektor Ochrona Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 r. znak: WOO.4242.179.2016.KŚ.8, uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.


WIR.V.7820.61.2016.KS

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa