Obwieszczenie z dnia 12 września 2018 r

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)


zawiadamiam,


że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 27 lipca
2018 r., złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tadeusza Rogóża w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego z podziałem na 4 części: część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” – etap II – rondo na DK nr 80 (skrzyżowanie z DD nr 27 i DD nr 29) przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
   Organem administracji właściwym do:
- wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
- wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Kujawsko-Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy;
- wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
     Jednocześnie zawiadamiam, że:
- niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113, XI piętro, tel. 52 349-76-61), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 9.00-14.00;
 -uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 13 września 2018 r. do 12 października 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
- uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
- uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);
- złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Znak sprawy: WIR.V.7820.28.2018.MT

                            Z up. Wojewody
                            Kujawsko-Pomorskiego
                            Agnieszka Waszak
                                      Kierownik Oddziału
                            Budownictwa Specjalnego    
                            w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa