Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 ze zm..)


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika pana Marka Rakoczy, w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
Budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w zakresie powiązania toru nr I linii 400 kV z istniejącą linią 220 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo na odcinku od słupa nr 186 (bez słupa nr 186) linii 400 kV do słupa nr 163 (bez słupa nr 163) linii 220 kV w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz”, realizowanej na działkach o nr ew.: 471/1, 470, 469/1 obręb 0006 Kobylanka, gm. Grudziądz.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B),
XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Grudziądz oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


WIR.I.7840.7.13.2018.AP