Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

że dnia 11 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr 4/2017, znak: WIR.V.7820.65.2016.MM, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego. Część 4 - Projekt i budowa drogi  ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km – w zakresie powiatu żnińskiego”.

Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat żniński
Gmina Żnin
•    Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki przed podziałem geodezyjnym, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.

Obręb 0014 Jaroszewo:
199, 346/17(346/10), 346/18(346/10), 346/19(346/2), 346/20(346/2), 174/12(174/9), 174/13(174/9), 174/14(174/9), 328/1(328), 327, 326/1(326), 301/2, 301/1, 301/4(301/3), 168/5(168/2), 394/1(394), 168/8(168/4), 168/10(168/4), 166/1(166), 166/3(166), 160, 162/1(162), 159/1(159), 158/3(158/2), 157/9(157/5), 157/6(157/1), 156/1(156), 155/3(155/2), 155/5(155/1), 133/1(133), 133/2(133), 135, 132, 134/1(134), 347/4.
Obręb 0005 Brzyskorzystewko:
10/5(10/3), 10/6(10/3), 10/7(10/3), 17/1(17), 17/2(17), 9/7(9/3), 6/7(6/4), 6/11(6/6), 6/12(6/6), 6/5, 18, 2/8, 2/12(2/11), 14, 8/8, 8/4, 8/5, 8/9(8/7), 8/10(8/7), 2/14(2/10), 2/15(2/10), 13/1(13), 1/11(1/7), 1/13(1/9), 1/14(1/9), 20
Obręb 0031 Sobiejuchy:
34/6(34/5), 34/8(34/2), 34/9(34/2), 46, 43/1(43), 43/2(43), 42/1(42), 41/1(41), 32/1(32), 26/1(26), 25/1(25), 24, 23/1(23), 23/2(23), 38/1(38), 38/2(38), 21/1(21), 3337/2(3337/1)

•    Działki dla których ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji (związane z obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz wyburzeń lub ewentualnych rozbiórek budynków):
Obręb 0014 Jaroszewo:
346/18(346/10), 346/20(346/2), 174/13(174/9), 174/14(174/9), 168/10(168/4), 166/3(166), 347/4, 133/2(133).
Obręb 0005 Brzyskorzystewko:
10/6(10/3), 10/7(10/3), 17/2(17), 8/10(8/7), 2/15(2/10), 1/14(1/9), 20
Obręb 0031 Sobiejuchy:
34/9(34/2), 43/2(43), 38/2(38).
    Zestawienie działek  związanych z przekroczeniem wód płynących i terenów kolejowych ( art. 20a specustawy ):
Obręb 0005 Brzyskorzystewko:
18
Obręb 0014 Jaroszewo:
132

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-74-03), w dni pracy Urzędu w godzinach 10.00-14.00.
Informuję również, że z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wynika, że w przypadku,  w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, o której mowa w art. 17 ustawy – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miejskim w Żninie, oraz na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Żninie, , a także w prasie lokalnej.


WIR.V.7820.65.2016.MM

Zamieszono na stronie BIP
dnia        2017 r.
Zdjęto ze strony BIP
dnia        2017 r.

................................................
(pieczęć jednostki)
Podpis osoby odpowiedzialnej