Obwieszczenie z dnia 11 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 11 września 2017 r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna,  działających przez pełnomocnika Panią Monikę Szymczuk (pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r.,  znak: TLL/3259/17, wyjaśnienie - pismo z dnia 7 września 2017 r., znak: TLL/3596/17), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń” (gmina Rogóźno) wraz z niezbędną przebudową obiektów kolidujących z projektowaną linią (linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia oraz linii telekomunikacyjnych), w ramach zadania pn.: „Budowa linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”.