Obwieszczenie z dnia 11 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 maja 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Przemysława Puchta (pismo z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: O-IP/KM/10931/2017,  wpływ do tut. Urzędu: 10 kwietnia 2017 r.,  uzupełnionego pismem z dnia 28 kwietnia 2017 r.,  znak: O-IF/PP/13376/2017, wpływ do tut. Urzędu: 4 maja 2017r.), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (akt notarialny z dnia 24 listopada 2014 r., repertorium A numer 8847/2014), o wydanie  decyzji  o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec - Grudziądz”.