Obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2018 r
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

 


    Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 1 sierpnia 2018 r. decyzji Nr 79/2018 o pozwoleniu na budowę
na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna


obejmujące:


1.    Przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-0785-04 AsXSn 4x50 ST Niemczyk 1 obw. 400 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 121-122) w miejscowości Niemczyk, gmina Papowo Biskupie (skrzyżowanie nr 28), na działkach nr ewid. 8 i 17 obręb 0007 Niemczyk, jednostka ewid. Papowo Biskupie;
2.    Przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-0785-05 AL 35 – ST Niemczyk 1 obw. 500 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 123-124) w miejscowości Niemczyk, gmina Papowo Biskupie (skrzyżowanie nr 29), na działkach nr ewid. 86, 84 i 23 obręb 0007 Niemczyk, jednostka ewid. Papowo Biskupie;
3.    Przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. Bartlewo 1 ozn. 221070400N AFL-6 25 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 126-127) w miejscowości Niemczyk, gmina Papowo Biskupie (skrzyżowanie nr 30), na działce nr ewid. 93 obręb 0007 Niemczyk, jednostka ewid. Papowo Biskupie;
4.    Przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-1501-01 AsXSn 50 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 172-173) w miejscowości Wiewiórki, gmina Płużnica (skrzyżowanie nr 45), na działkach nr ewid. 96/6, 96/9 i 96/5 obręb 0015 Wiewiórki, jednostka ewid. Płużnica;
5.    Przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-1414-02 AL 50 oraz odgałęzienia AsXSn 4x35 ze stacji Turznice 5 obw. 200 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 178-179) w miejscowości Turznice, gmina Grudziądz (skrzyżowanie nr 46-47), na działkach nr ewid. 180, 128, 129/1, 129/2, 130 obręb 0023 Turznice, jednostka ewid. Grudziądz;
6.    Przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Grudziądz Rządz – Gierymskiego 2 ZK BLX-T 50 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 180-181) w miejscowości Turznice, gmina Grudziądz (skrzyżowanie nr 48), na działce nr ewid. 118 obręb 0023 Turznice, jednostka ewid. Grudziądz;

w związku z realizacją inwestycji – Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii niskiego i średniego napięcia).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu,
w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa


WIR.I.7840.7.12.2018.HK/MJ (D)