Obwieszczenie z dnia 1 października 2018 r

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 października 2018 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Przemysława Puchta, w sprawie wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego pn.:


Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów wraz z niezbędną rozbiórką i przebudową infrastruktury technicznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”.
Odcinek dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów – województwo kujawsko-pomorskie – Odcinek MB8 – SE Jasiniec,
na działkach o nr ewid.: 1/2, 11 obręb 0273; 5, 4/2, 4/1, 3/1, 3/2 obręb 0261; 2/2, 1/2 obręb 0258; 10, 7, 5/14, 5/13, 5/11, 5/12, 5/10, 4, 3/2 obręb 0237; 15, 14, 13, 12/2 obręb 0236; 1/3, 1/1, 2/2, 2/1, 1/2 obręb 0238; 225/9, 5/2, 225/12, 8/1, 3/4 obręb 0276; 225/13, 225/12 obręb 0277; 9/3, 9/2, 9/14, 9/16 obręb 0239, jednostka ewidencyjna  043101_1 Miasto Bydgoszcz.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.


Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


WIR.I.7840.7.14.2018.HK(Z)