Obwieszczenie z 8 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  8  lutego 2018 r.
o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam, że dnia 7 lutego 2018 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 2/2018 znak: ZWIR.V.7820.46.2017.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w  m. Warlubie – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezyjnym, kolorem wytłuszczonym zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.
I. Działki objęte inwestycją:
    Jednostka ewidencyjna Warlubie 041411_2, Obręb ewidencyjny: 0018 Warlubie 50, 285/3, 285/1, 285/4, 124(124/1), 123/2(123/3), 285/5(285/6, 285/7), 456/6(456/11), 456/3(456/9), 456/1(456/7), 455 .
II. Działki, na których przewidziano obowiązek dokonania budowy lub przebudowy określonej w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c, e - h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy określonym w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
        Jednostka ewidencyjna Warlubie 041411_2, Obręb ewidencyjny; 0018 Warlubie:
168, 279/1, 500, 481, 122/2, 285(285/8), 456/3(456/10).
Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w siedzibie Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b (tel. 52-349-76-61), w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni  od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w BIP tych gmin,a także w prasie lokalnej.

WIR.V.7820.46.2017.MT