Obwieszczenie z 6 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 z dnia   6   lutego 2018 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydanej w dniu 30 października 2017 r., znak: WIR.V.7821.3.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka ul. Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ul. Zabytkową a ul. Przyrodniczą w Przyłękach, gmina Białe Błota”.
Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać z treścią odwołania w siedzibie Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b (tel. 52-349-74-14), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.   
Znak sprawy: WIR.V.7821.3.2017.JB
         
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju