Obwieszczenie z 6 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 lutego 2018 r.  

 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Marka Bałoniak – pełnomocnika Pana Jarosława Marciniaka – Komendanta 10 Wojskowego Szpitala z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Budowa kompleksu polikliniki”, polegająca na budowie: budynku głównego wraz z dwoma łącznikami do budynków sąsiednich, dróg, placów, miejsc postojowych, ciągów pieszych, przyłączy, podziemnej sieci instalacji doobiektowych, oświetlenia zewnętrznego oraz rozbudowie istniejącego wjazdu na działkę”, na nieruchomości ozn. nr ew. 3/4 obr. 0120, miasto Bydgoszcz przy ul. Powstańców Warszawy.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok.104 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Po upływie określonego terminu, na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy organu I instancji, wydana zostanie wnioskowana decyzja. Jednocześnie informuje się, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.


Znak sprawy:
WIR.II.746.1.60.2017.AK

 

                                                                                             Z up. Wojewody
                                                                          Kujawsko – Pomorskiego
                                                                        Maria Czerwińska-Klich
                                                                                             Kierownik
                                                                   Oddziału Planowania
   i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa