Obwieszczenie z 6 listopada 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  listopada  2017 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej: „K.p.a.”),

zawiadamia  się,

że dnia 2 listopada 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję
Nr 21/2017, znak: WIR.II.747.35.2017.BG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”.