Obwieszczenie z 6 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopada 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika p. Zbigniewa Mućko, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
Budowę rozdzielni elektroenergetycznej 400 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasiniec wraz z infrastrukturą techniczną: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek rozdzielni 400 kV, budowa pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikami wody, budowa stanowiska autotransformatora, konstrukcji wsporczych pod przewody i aparaturę energetyczną oraz przebudowa rowów wraz z demontażem urządzeń przeznaczonych do likwidacji, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz, na działkach nr ewid.: 1/4, 1/5, 1/6, 2/3, 2/4, 225/12 obręb 0277 Miasto Bydgoszcz.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.


Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa