Obwieszczenie z 30 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  z dnia    30   stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 § 2 (zdanie drugie) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu z dnia 19 stycznia 2018 r. znak: MKZ.4120.3.4.2017,

uzgadniających projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania byłego kino - klubu - budynku nr 27 na budynek koszarowy na działce nr 7/7 obręb 29 m. Grudziądz.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a., wyznacza się stronom 3 dniowy termin od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 101e w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuje się, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

WIR.II.746.1.37.2017.BG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego
Maria Czerwińska – Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa