obwieszczenie z 30 pazdziernika 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 października 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Przemysława Puchta, w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
Budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”. Odcinek dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów – województwo kujawsko-pomorskie – ETAP V obejmujący:
Budowę napowietrznej linii 400 kV:
- od JA13 do IN1 (bez słupów JA13, PA11, PA12, PA13, PA14 i IN1),
na działkach nr ewid.: 10, obręb 0014 Sielec, gm. Janikowo; 30/1, 24, 27, 21, 16, 13/3, 12, 9/2, 9/1, 9/9, 9/7, 9/6, 1, obręb 0013 Węgierce, gm. Pakość; 102/1, 96/2, 89/1, 87/2, 59/5, 40, 10/14, 14/1, 15/2, 4, obręb 0003 Gorzany, gm. Pakość; 131/2, 131/3, 129/2, 260/1, 125, 112/3, 91, 255/4, 254, 22, 26/10, 47, 9/7, 9/8, 9/4, 353, 352, obręb 0005 Kościelec, gm. Pakość; 118, 117, 116, 114/4, 113/3, 113/4, 112/1, 111/1, 110/2, 110/3, 109/1, 108/1, 105/2, 84, 81, 61/1, 49, obręb 0012 Rycerzewo, gm. Pakość; 79, 68, 71, 70, 69/2, obręb 0034 Pławin, gm. Inowrocław.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy i Miasta Janikowo, Urzędu Miasta i Gminy Pakość, Urzędu Gminy Inowrocław oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.7.15.2017.HK(Z)