Obwieszczenie z 30 października 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 października  2017 r.

Zgodnie z art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski, po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Olszewskiego z dnia 8 lutego 2017 r., zakończył postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2014 r., znak WN.673.29.2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a Przyrodniczą w Przyłękach gmina Białe Błota, odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji.
Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w siedzibie Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b (tel. 52-349-74-14), w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIR.V.7821.3.2017.JB

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO - POMORSKIEGO

 

Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa