Obwieszczenie z 30 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 października 2017 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) dalej: kpa w zw. art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy kpa (Dz. U. z 2017 r., poz. 935)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.5.2017 z dnia 27 października 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Torunia, znak: WAiB.6740.15.13.5.2016 KJ, z dnia 11 maja 2017 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Droga Trzeposka na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Pająkowskiego w Toruniu”. Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113, XI piętro, tel. 52 349-74-19), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 9.00 - 14.00.

Zgodnie z art. 11f ust 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2017.PP

 

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa