Obwieszczenie z 3 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 3 stycznia 2018 r. decyzji Nr 2/2018 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”. Odcinek dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów – województwo kujawsko – pomorskie – ETAP VII obejmujący: budowę słupów linii 400 kV
na stanowiskach PA11, PA12, PA13, PA14, realizowana na działkach o nr ew.: 131/2, 260/1, 255/4 – obręb 0005 Kościelec, gm. Pakość.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu,
w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa