Obwieszczenie z 27 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 23 listopada 2017 r. znak: DOA.71110.439.2017.MMS, uchylającej zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. znak: WIR.I. 7840.7.5.2017.AP zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę odcinka linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Jasiniec o długości 1,8 km; przebudowę odcinka linii 110 kV Bydgoszcz Zachód – Przyłęki (dł. ok. 393 m) oraz linii SN na odcinku 108 m wraz z rozbiórką odcinka linii 400 (220) kV Bydgoszcz Zachód - Jasiniec o dł. 2310 m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej 220/110 kV Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV wraz z usunięciem kolizji linii 220 kV” w związku z realizacją inwestycji „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz Zachód”, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działkach o nr ew.: 143/7, 145/8 obręb 0003 Kruszyn Krajeński; 12251/4 obręb 0002 Ciele, i odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działkach o nr ew.: 143/7, 145/8 obręb 0003 Kruszyn Krajeński; 12251/4 obręb 0002 Ciele, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.

Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest ostateczna. Strony postępowania mogą ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem ww. organu (adres korespondencji ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa). Skuteczne doręczenie stronom decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
WIR.I.7840.7.5.2017.AP