Obwieszczenie z 22 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 r.


 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. decyzji Nr 130/2017 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie
obejmującej zadanie pn.:

„Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” w zakresie od słupa nr 77  (ze słupem nr 77) do słupa nr 92 (z wyłączeniem słupa nr 92) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”,
realizowanych na działkach o nr ew.: 872/1, 884, 885/2 – obręb 0009 Unisław; 3, 5/1, 6/2, 6/1, 7, 8, 9, 10, 15/2, 16, 19/3, 20, 21/4, 22/1, 23/2, 24/4, 79/1, 96/1, 96/2, 156/19, 156/10, 147/2, 152/1, 152/2, 152/3, 189/5, 146/5, 189/4, 144/2, 143/1, 133/1, 132/1, 170/1, 181/1, 122/1, 180/1, 171/1 – obręb 0006 Grzybno, gm. Unisław; 118/1 – obręb 0012 Trzebcz Szlachecki, gm. Kijewo Królewskie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu,
w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa