Obwieszczenie z 21 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
 
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Tomczak, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim o chodnik na odcinku Brześć Kujawski – Falborek – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:  przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,   w nawiasach podano numery działek po podziale,  pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.
 
1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

Powiat włocławski

Jednostka ewidencyjna 041804_5 Brześć Kujawski Obszar Wiejski Obręb 0004 Falborek: 16 (16/1, 16/2), 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 25/2 (25/3, 25/4), 27 (27/1, 27/2), 28 (28/1, 28/2).

Jednostka ewidencyjna 041804_4 Brześć Kujawski – Miasto Obręb 0001 Miasto Brześć Kujawski 1: 420 (420/1, 420/2), 423 (423/1, 423/2), 457 (457/1, 457/2).
 
2. Numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji, położone w granicach istniejącej drogi krajowej nr 25, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat włocławski

Jednostka ewidencyjna 041804_5 Brześć Kujawski Obszar Wiejski Obręb 0004 Falborek: 6.
 
Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,  - z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy Urzędu, w godz. 9.00 - 14.00 oraz składać
ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej,  na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Bydgoszczy oraz Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim,

- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
 
Znak sprawy: WIR.V.7820.39.2017.KS
 
 
Z up. WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO   Agnieszka Waszak p.o. Kierownika Oddziału Budownictwa Specjalnego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa