Obwieszczenie z 2 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2017 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 2 listopada 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 106/2017 o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w zakresie od słupa nr 59 (ze słupem) do słupa nr 77 (z wyłączeniem słupa nr 77) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec – Grudziądz”, realizowanych na działkach o nr ew.: 104/2, 105,  106/1, 106/2, 106/3, 75/1, 3128, 27, 25/1, 3119/2, 167, 21/10, 165, 3118/3, 3117/1, 3116/3 obręb 0002 Cichoradz, gm. Zławieś Wielka; 4116/2, 4116/3, 4116/1, 4109/2, 4108/3, 4108/4, 4108/2, 4108/5, 4108/1, 4107/1, 4100/1, 881, 872/2, 872/1 obręb 0009 Unisław, gm. Unisław; 5129 obręb 0012 Otowice, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.8.2017.AP