Obwieszczenie z 14 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2017 r.


 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Marka Rakoczy, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na zamierzenie budowlane pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” w zakresie od słupa nr 10 (ze słupem nr 10) do słupa nr 43 (ze słupem nr 43) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”,
realizowanych na działkach o nr ew.: 27 – obręb 0387 M. Bydgoszcz; 332/1, 12 – obręb 0388 M. Bydgoszcz; 332/3 – obręb 0386 M. Bydgoszcz; 19, 8, 7, 9, 18 – obręb 0413
M. Bydgoszcz; 6/2, 5/2, 4/3, 4/1, 4/2, 3/1, 13/2 – obręb 0414 M. Bydgoszcz; 1 – obręb 0421 M. Bydgoszcz; 1 – obręb 0440 M. Bydgoszcz; gm. M. Bydgoszcz; 22329, 22328, 22327, 22322, 22321 – obręb 0010 Osielsko; 22320, 22319, 22318, 22303, 22302, 22301/1, 41/1, 22300/2, 22300/3, 109/8, 109/5, 80, 81 – obręb 0003 Jarużyn; gm. Osielsko; 29/6, 29/3, 37/6, 49, 47 – obręb 0017 Wielka Kępa; 31/1, 19/2, 5032/3, 20, 9, 7, 6, 5, 8, 5031/1, 5039, 11/1, – obręb 0013 Pień; 5042/1, 428, 5042/2, 5055/1, 5070, 122/1, 5079/1, 368/3 – obręb 0011 Ostromecko; gm. Dąbrowa Chełmińska.


Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Bydgoszcz, Urzędu Gminy Osielsko, Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 


WIR.I.7840.7.19.2017.MJ (Z)