Obwieszczenie z 12 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 marca 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 12 marca 2018 r. została wydana decyzja nr 4/2018, znak: WIR.V.7820.45.2018.AW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica - Grodztwo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
 przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 w nawiasach podano numery działek po podziale,
 pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:
Powiat: Inowrocławski
Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica
Obręb 0006 Kruszwica – 155, 19,
Jednostka ewidencyjna 040706_5 Kruszwica
Obręb Grodztwo 0013 – 264,
2. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
Powiat: Inowrocławski
Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica
Obręb 0006 Kruszwica – 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2),
Jednostka ewidencyjna 040706_5 Kruszwica
Obręb Grodztwo 0013 – 214 (214/1, 214/2), 218/1 (218/7, 218/8), 218/4 (218/9, 218/10), 218/5 (218/11, 218/12), 218/6 (218/13, 218/14, 218/15), 219 (219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5), 317 (317/1, 317/2).
3. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:
Powiat: Inowrocławski
Jednostka ewidencyjna 040706_5 Kruszwica
Obręb Gocanowo 0011 – 1,
Obręb Grodztwo 0013 –217, 218/1 (218/7, 218/8), 218/6 (218/13, 218/14, 218/15).
4. Numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Powiat: Inowrocławski
Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica
Obręb 0006 Kruszwica – 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2),
Jednostka ewidencyjna 040706_5 Kruszwica
Obręb Gocanowo 0011 – 36/1.
Obręb Grodztwo 0013 – 214 (214/1, 214/2), 219 (219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5).


Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 112 (tel. 52-349-74-19), w dni pracy Urzędu w godzinach 1000-1400.
Informuję również, że z art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy wynika, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, o której mowa w art. 17 specustawy – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości. Wnioski w tym zakresie należy składać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Kruszwicy.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesieni a odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.45.2017.AW


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa