Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, z pełnomocnictwa którego wystąpili: Pani Bożena Grądziel – Zastępca Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali Spółki i Pan Andrzej Osipów – Zastępca Dyrektora Regionu Północnego ds. projektów krajowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w km 31,456 linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno-Toruń Główny”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce oznaczonej nr ew. 141/2 obręb Rzeżewo, gmina Lubień Kujawski.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. - Lp.2844 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 101e w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia. Stosownie do art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.


Znak sprawy:
WIR.II.746.1.64.2017.EP

 

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa