Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 10 stycznia 2018 r. decyzji Nr 4/2018 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” w zakresie od słupa 2 (ze słupem nr 2) do słupa nr 10 (z wyłączeniem słupa nr 10) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz””,
realizowanych na działkach o nr ew.: 4/1 – obręb 0242 M. Bydgoszcz, 4, 1/1, 1/4, 1/9 – obręb 0243 M. Bydgoszcz, 26/1, 23/4, 22/1, 22/3, 22/4, 20/4, 20/3, 36/3 – obręb 0249
M. Bydgoszcz, 4, 5/2, 5/1, 6/3, 6/5 – obręb 0245 M. Bydgoszcz, 6/14, 6/4 – obręb 0246 M. Bydgoszcz, 1/48, 1/23 – obręb 0247 M. Bydgoszcz, 180/37, 180/36, 180/35, 180/45, 180/43, 180/41, 180/24, 2/12, 2/13, 2/11, 2/7, 3/3, 3/1, 2/5, 2/6, 2/4, 2/2, 1/3 - obręb 0390 M. Bydgoszcz, 180/28 – obręb 0389 M. Bydgoszcz, 44, 31, 22, 24, 29, 28, 46, 45, 26, 27 – obręb 0387 M. Bydgoszcz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.7.29.2017.MJ (D)