Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika panią Monikę Szymczuk, w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego budowę napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin - Gdańsk Przyjaźń w zakresie rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami 3 – 4; 36 - 37, realizowane na działkach o nr ew.: 266/9, 266/10, 266/4, 266/8, 259/1, 258, 339 obręb 0025 Węgrowo, gm. Grudziądz; 495/11, 494/1, 208/9, 218/2 obręb 0010 Rogóźno, gm. Rogóźno.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Grudziądz, Urzędu Gminy Rogóźno oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
WIR.I.7840.7.32.2017.AP