Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 9 stycznia 2018 r. została wydana decyzja nr 1/2018, znak: WIR.V.7820.36.2017.AW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania na DK 25
w miejscowości Kuśnierz – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” usytuowanej na działkach ewidencyjnych
o numerach:
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasach podano numery działek po podziale,
- pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:
Powiat Mogilno
Jednostka ewidencyjna 040902_2 Jeziora Wielkie
Obręb 0009 Kuśnierz - 8/1, 11, 12, 28/70

2. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
Powiat Mogilno
Jednostka ewidencyjna 040902_2 Jeziora Wielkie
Obręb 0009 Kuśnierz – 2/4 (2/5, 2/6), 3 (3/1, 3/2), 5/2 (5/6, 5/7), 5/3 (5/4, 5/5), 8/2 (8/3, 8/4),
9 (9/1, 9/2), 28/9 (28/80, 28/81), 30 (30/1, 30/2)

3. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:
Powiat Mogilno
Jednostka ewidencyjna 040902_2 Jeziora Wielkie
Obręb 0009 Kuśnierz – 5/3 (5/4, 5/5), 28/38, 30 (30/1, 30/2)

4. Numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji, położone w granicach istniejącej drogi krajowej nr 25, dla których inwestor przedłożył oświadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Powiat Mogilno
Jednostka ewidencyjna 040902_2 Jeziora Wielkie
Obręb 0009 Kuśnierz – 6, 13, 14, 15

5. Numery działek obejmujących tereny wód płynących:
Powiat Mogilno
Jednostka ewidencyjna 040902_2 Jeziora Wielkie
Obręb 0009 Kuśnierz – 7, 22
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 112 (tel. 52-349-74-19), w dni pracy Urzędu w godzinach 1000-1400.
Informuję również, że z art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy wynika, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, o której mowa w art. 17 specustawy – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości. Wnioski w tym zakresie należy składać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesieni a odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.36.2017.AW

 


Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa