Obwieszczenie z 10 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 listopada 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika panią Monikę Szymczuk, w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego rozbiórkę odcinków linii 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Gdańsk Błonie i linii 400 kV Grudziądz Węgrowo – Płock oraz przebudowę wprowadzenia linii 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Gdańsk Błonia i linii 400 kV Grudziądz Węgrowo - Płock do stacji Grudziądz Węgrowo w zakresie rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami 2/326 – 327 w związku z budową napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, realizowane na działkach o nr ew.: 265/6, 266/1, 266/3, 266/7, 267/1 obręb 0025 Węgrowo, gm. Grudziądz.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B),  XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Grudziądz oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.24.2017.AP