Obwieszczenie z 10 listopada 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 listopada 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Marka Rakoczy, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na zamierzenie budowlane pn.: „Budowa linii 400kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” w zakresie od słupa nr 77 (ze słupem nr 77) do słupa nr 92 (z wyłączeniem słupa nr 92) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”,
realizowanych na działkach o nr ew.: 872/1, 884, 885/2 – obręb 0009 Unisław; 3, 5/1, 6/2, 6/1, 7, 8, 9, 10, 15/2, 16, 19/3, 20, 21/4, 22/1, 23/2, 24/4, 79/1, 96/1, 96/2, 156/19, 156/10, 147/2, 152/1, 152/2, 152/3, 189/5, 146/5, 189/4, 144/2, 143/1, 133/1, 132/1, 170/1, 181/1, 122/1, 180/1, 171/1 – obręb 0006 Grzybno, gm. Unisław; 118/1 – obręb 0012 Trzebcz Szlachecki, gm. Kijewo Królewskie.


Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, Urzędu Gminy Unisław oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.