Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Karty podstawowe

 OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 02 marca 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. dalej: kpa) 

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.21.2017, z dnia 2 marca 2018 r., utrzymującej w mocy decyzję Starosty Bydgoskiego, znak: WN.673.32.2017, z dnia 13 listopada  2017 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 050643 C – ulicy Osiedle polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w miejscowości Ciele”.
 Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113, XI piętro, tel. 52 349-77-38), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00.
Zgodnie z art. 11f ust 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.V.7821.21.2017