Nabór wniosków na realizację w 2019 r. zadań w ramach rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020


Nabór wniosków na realizację w 2019 r.  zadań w ramach rządowego „Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

 


Do 31 października 2018 r.  można składać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski na realizację w 2019 r. zadań w ramach  „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Program integracji realizowany jest w dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz  dziedzina komplementarna edukacja kulturalna.                 Zgodnie z „Informacją na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielenia w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” wnioskodawcy składają wnioski do wojewody w II obszarze wsparcia - Małe granty. Zadania jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczące jednej dziedziny. Wnioski należy wypełnić przy pomocy aplikacji elektronicznej -  załącznika nr 1 do „Informacji”.


Wnioski o dofinansowanie zadań można składać osobiście w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy lub wysłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną  – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu. Wnioskodawcy składają wnioski (wniosek, kosztorys, wskaźniki)  w dwóch egzemplarzach. 


Ponadto informujemy, ze rozpoczął się nabór wniosków na III obszar wsparcia – ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizację podyplomowych studiów romologicznych.


Szczegółowa informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielenia w 2019 roku dotacji na realizację zadań w ramach „Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” oraz arkusze kalkulacyjne do przygotowania wniosków  o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/-pro/10794,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2019-.html